Birleşik Bir Dünya ve Birleşik Bir İnsanlık İçin
“DÜNYA  U F O  İFŞAATI  KAMPANYASI”
Na Katilin!

www.worldufodisclosure.org
www.siriusufo.org

 

Dünyanın her yerinde, Tanımlanamayan Uçan Cisimlere ve dünyadışı kaynaklı olaylara ve projelere tanıklık etmiş sayısız askeri personel, devlet görevlisi ve diğer tanıkların kayıtlara geçirilen ifadeleri, gezegenimiz ve çevresindeki UFO/Dünyadışı Canlıların mevcudiyetini açıkça ortaya koymaktadır. İfadeler ve kanıtlar, birçok olayda bu araçların radarda izlendiğini, yeryüzüne indiklerini ya da düştüklerini, enkazların yetkililerce götürülerek özel projeler kapsamında uzmanlarca incelendiğini kanıtlamaktadır. Kayda alınan bu ifadeler, aralarında UFO/Dünyadışı Canlılara ilişkin olaylara, UFO’larla bağlantılı devlet projeleri ile gizli faaliyetlere ve geriye-mühendisliğe (eldeki materyali analiz ederek niteliğini tesbit eden mühendislik alanı) dayalı enerji ve sevk sistemleri projelerine tanıklık eden “Çok Gizli” aksese sahip yetkililerin de bulunduğu onbinlerce tanığa aittir.

Dünyada yaşayan herkesin bu kritik konuya ilişkin olarak gerçeği bilme hakkına sahip bulunduğunun, bu hakkın kimsenin elinden alınamayacağının ve bu konunun etrafındaki gizlilik perdesinin artık kaldırılma zamanının geldiğinin idraki ve bu çok önemli konuda halkımızın bilinçsel, ruhsal, sosyolojik ve psikolojik anlamda hazırlanması büyük önem taşımaktadır.

Bu husus, insanoğlunun yeni bir bilince ulaşması, dünya barışının sağlanması ve tek bir küresel toplum olarak gelişimini sürdürmesi bakımından son derece önemlidir.

Dünyadışı kaynaklı teknolojilerin kamuoyuna açıklanması, gezegenimizi tehdit eden çevresel sorunlara çözüm getirecektir. Bu ileri düzeydeki teknolojilerin açığa çıkması, mevcut enerji üretim ve sevk sistemlerimizin yerlerini alarak, yeryüzünde, çevre kirliliği, enerji darboğazı ya da küresel ısınma gibi sorunlardan arınmış güçlü bir uygarlığın oluşumuna imkan verecektir.

UFO realitesinin dünyaya ilan edilmesi, gerek gezegenimiz ve dünya insanlığı, gerekse çevre, dünya barışı, fakirlik ve insanoğlunun geleceği için benzeri görülmemiş fayda ve fırsatlar sağlayacaktır. Bu bilginin ifşa edilmesi, insanlık tarihinin en heyecanlı ve etkileyici anı olacaktır. İnanıyoruz ki, UFO gerçeğinin dünyaya açıklanması, dünya tarihinde benzeri görülmemiş, yepyeni bir çağın başlangıç noktasını oluşturacaktır. Bu açıklama aynı zamanda tüm insanlığı yeni bir barış ve kardeşlik ruhu ile biraraya getirerek, insanoğlunu galaksilerarası iletişim ve bilgelik devrine taşıyacak yepyeni bir süreci başlatacaktır.
“UFO Gerçeği” nin dünya hükümetleri tarafından açıklanmasının artık zamanı gelmiştir. İnsanlık için büyük önem taşıyan ve gezegenimizin tarihindeki dönüm noktalarından birini başlatacak olan bu açıklama, dünya tarihinde görülmemiş bir zamanı başlatarak, tüm insanlığı yeni bir bilgi çağına taşıyacak dev bir süreci başlatacaktır..

Muhtemel  Sonuçları

UFO realitesinin dünyaya açıklanması, gerek gezegenimiz ve dünya insanlığı, gerekse çevre, dünya barışı, fakirlik ve insanoğlunun geleceği için benzeri görülmemiş fayda ve fırsatlar sağlayacaktır. Böyle bir açıklama, insanlık tarihinin en heyecan verici ve en derin tesirli anı olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böyle bir açıklama köklü değişimler yaratacaktır. Bunlar öyle muazzam, öyle geniş kapsamlı olacaktır ki, dünyadaki yaşam her yönüyle bu değişimden etkilenecektir. Teolojiden teknolojiye, jeopolitikten ekonomiye, çevre konularından uzayın gelecekteki keşfine kadar, insanoğlunun uğraş alanına giren her konu bu önemli açıklamanın tesirinden nasibini alacaktır.

Bu açıklamanın en çok dile getirilen etkisi, kendimiz, dünya ve evren hakkındaki görüşümüze ilişkin temel paradigmanın değişmesi olacaktır. Çeşitli ırksal, dinsel, etnik ve ulusal kimlikler arasındaki farklar ve çatışmalar, gezegenlerarası bir uygarlık olma yolunda ilerleyen bir dünya olduğumuz realitesinin bilincine ulaştıkça, yepyeni bir perspektiften görülmeye başlanacaktır. Diğer zeki yaşam formlarının da barındığı dünyalar arasındaki anayurdumuz dünya gezegeninde, “dünyalılar” olarak hepimizin gerçekte bir olduğumuzun idrakine varacağız. Böylelikle, evrensel “vatandaşlığımızın” ilk devresinin güneşi gezegenimiz üzerinde doğacaktır.

Akademik bakımdan, bu açıklamadan etkilenmeyecek hiçbir araştırma alanı kalmayacaktır. Tarih, antropoloji, felsefe, jeopolitik, egzobiyoloji, teoloji, sanat, bilim ve teknoloji, iş dünyası ve ekonomi...hepsi bu açıklamanın ardından yeni bir ruhla canlanacak ve bu yeni realiteye odaklanacaktır.

İleri enerji, sevk, iletişim ve diğer dünya-dışı kaynaklı teknolojilere ait mekanizmaların detaylı incelenmesinin, enerji üretimi, ulaşım, iletişim, eğitim, imalat, tıp vb. gibi mevcut dünyasal teknolojilerin üzerinde büyük etkisi olacaktır. Bu teknolojiler, çevre kirliliğine yolaçan fosil yakıtları ya da radyoaktif nükleer enerji teknolojileri olmayıp, sıfır-noktası olarak tabir edilen türden, doğrusal olmayan, büyük değişim yaratıcı teknolojilerdir. Bir başka deyişle, evrenin her yerinde varolan sınırsız bir  kaynaktan yayılan enerjilerdir.

Fosil yakıtlarının kullanımı sebebiyle, korkunç bir hızla bozulmakta olan doğaya ve enerji darlığına ilişkin sorunlar, bu teknolojilerin devreye sokulmasıyla, bütünüyle olmasa  bile büyük ölçüde giderilecektir.

Bu yeni teknolojilerin açığa çıkması bizi yeni ve güçlü bir uygarlığa götürecektir. Yaşam süremiz içinde dünyada yoksulluğun kökü kazınacaktır.

Yeni enerji ve sevk sistemleri kullanıma girdiğinde, dünyamızın hiçbir parçası yoksulluk çekmeyecektir.

Bol ve neredeyse sıfır maliyetli enerjileri yoksul bölgelerde, tarım, ulaşım, inşaat, imalat ve elektrik üretimi/dağıtımı için kullanmaya başladığımızda, insanoğlunun başaramayacağı hiçbir şey kalmayacaktır.

Bu teknolojiler, enerjinin her yere dağılmasını sağlayacağından, hem gerçek hem de mecazi anlamda, açlık ve yoksulluk içinde yaşayan milyonlarca insanı bir bolluk dünyasına ulaştıracaktır. Dünyanın en ücra köşelerine dahi temiz elektrik enerjisi götürülecek, tarım üretimi, düşük ulaşım maliyetli, temiz ve ücretsiz enerji ile sağlanacak, böylelikle yoksulluk büyük ölçüde ortadan kaldırılacaktır. Şimdi harekete geçtiğimiz takdirde, 2020 yılına kadar dünyadan yoksulluğun kökünü kazıyabileceğiz.

Yeni teknolojiler, halk sağlığı ve tıp alanında, gerek doğrudan, gerekse dolaylı şekilde ilerlemelere yolaçacaktır. Bol ve temiz su ve enerjinin açlık ve hastalığı yeryüzünden sildiğini hayal ediyoruz.

Bu enerjiler ve sevk sistemleri, ışık hızının kat kat üzerindeki bir hızda ulaşım imkanı sağlayacağından, uzayın keşfi artık hayal olmaktan çıkacaktır.

Sağlam bir küresel uygarlığın evrimi ve gezegenlerarası bir uygarlık olabilme kapasitesinin daha da geliştirilmesi, dünyadışı uygarlıkların varlığına ilişkin dürüst bir açıklamanın dünyaya yapılmasına ve barışçı bir dünya uygarlığına dönüşmemize bağlı bulunmaktadır. Ancak o zaman, güçlü bir teknoloji, ekonomi ve uzun ömürlü bir kültür çağına girebiliriz.

İnsanoğlunun evrendeki tek ya da en gelişmiş uygarlık olmadığının idrakinin ötesinde, bu ifşaat, insanlığı bilinen tarihimizdeki en büyük riskler ve fırsatlarla karşı karşıya bırakacaktır. Harekete geçmediğimiz takdirde, uygarlığımız çevresel, ekonomik, jeopolitik ve toplumsal anlamda çökmeye mahkumdur.

İnanıyoruz ki, UFO gerçeğinin dünyaya açıklanması, dünya tarihinde benzeri görülmemiş, yepyeni bir çağın başlangıç noktasını oluşturacaktır. Bu açıklama aynı zamanda tüm insanlığı yeni bir barış ve kardeşlik ruhu ile biraraya getirerek, insanoğlunu galaksilerarası iletişim ve bilgelik devrine taşıyacak yeni bir süreci başlatacaktır.

 

www.siriusufo.org
www.worldufodisclosure.org
www.geziciufomuzesi.org

SIRIUS UFO UZAY BILIMLERI ARASTIRMA MERKEZI Istanbul- TURKEY